Skole-Hjem samarbejde

Generel information:
Skolens hjemmeside indeholder alle generelle oplysninger om skolen. Forældre og interesserede kan her orientere sig om skolen og hvad der skal foregå i årets løb. Der udsendes meddelelser/informationer fra skolen når det skønnes nødvendigt.

Klasseinformation:
Når en elev optages på Bugtskolen tilknyttes der en kontaktlærer. Det er lærerens ansvar at stå for den daglige kontakt mellem elev, forældre og skole. Eleven har en kontaktbog, hvor forældrene og skole/SFO kan orientere hinanden om aktuelle forhold.
Elevens daglige undervisning planlægges ud fra en DIU (Den Individuelle Undervisningsplan). Bugtskolen anvender samme skabelon omkring DIU, når skolen planlægger de enkelte elevers undervisning.
Da elever i specialundervisning ofte ikke kan følge Undervisningsministeriets eller kommunens vejledende læseplaner, skal der foreligge en individuel undervisningsplan, hvor elevens potentialer og kompetancer samt mål og metoder for undervisningen er beskrevet.

Det er kontaktlæreren, der i samarbejde med teamet (lærerne og pædagogerne) udarbejder elevens individuelle undervisningsplan.

Underetning om skolens syn på elevens udbytte af undervisningen
Formålet med samarbejdet er, at forældre og skole ”trækker på samme hammel”, og at den viden og erfaring, der er om eleven bruges til gavn for eleven. Samarbejdet kræver, at der løbende er en kontakt, hvor der kan informeres og laves aftaler. Kommunikationen foregår mellem elevens kontaktpersoner og forældrene via kontaktbog/telefon, ved forældrekonsultationer, møder, konferencer og andre arrangementer.

ÅRETS ARBEJDSGANG:

FORÅR
Den årlige statusbeskrivelse udarbejdes på baggrund af den individuelle undervisningsplan sammen med teamet.
Forældremøde/statusmøde. Status gennemgåes, hvorefter status og mål for kommende periode drøftes og besluttes
Referat udarbejdes

SOMMER
Kontaktlærer og lærerteam laver klassens årsplan/skema for det kommende år.

EFTERÅR
Den individuelle undervisningsplan udarbejdes og anvendes i forbindelse med elevplansmødet. Det er en opfølgning af statusbeskrivelsen, samt beskrivelse af nye kortsigtede og langsigtede mål og metoder for det kommende år for den enkelte elev.
Planen sendes til forældrene og bruges ved elevplansmødet. På elevplansmødet drøftes arbejdet for kommende og næste skoleår.
Aftale om forslag til revisitation udarbejdes. Revisitationsskemaet underskrives.

VINTER
Hvis en af parterne forældre, skole, kommune ønskes revisitation, indkalder kommunen efterfølgende til revisitationsmøde.

Herudover afholdes 2 årlige forældrearrangementer. Desuden de nødvendige elevkonferencer og elevsamtaler til evaluering og justering af mål og metoder.